Regulamin


Zamówienia przyjmujemy tylko telefonicznie

 

1. Pastanowienia ogólne
1.1. Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich sprzedaży firmy "EJA" Sp. z oo. zwanej dalej Sprzedającym.
1.2. Zmiany niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
1.3. Nabywca mający zamiar wystawić zakupione towary do odsprzedaży jest w obowiązku przedstawić niniejsze ogólne warunki sprzedaży swojemu nabywcy w taki sposób, aby te warunki znalazły zastosowanie również w jakiejkolwiek dalsze sprzedaży.
2. Oferty i ceny
2.1. Wszystkie przedstawione przez sprzedającego oferty nie są zobowiązujące. Wszelkie wcześniejsze oferty zostają zastąpione nowymi w każdej nowej transakcji.
2.2. Ceny oferowane w cenniku Sprzedającego rozumie się jako "loko magazyn sprzedającego" w polskich złotówkach, o ile nie uzgodniono inaczej. Żadna z podanych cen nie uwzględnia podatków od sprzedaży.
2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej korekty cen.
2.4. Wszelkie potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma wysłane przez Sprzedającego do nabywcy są traktowane jako umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż i ryzyko związane z transportem
3.1. Wszelkie dostawy będą z magazynu Sprzedającego, jeżeli toway będą aktualnie znajdować się na stanie. Nabywca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami transportu towaru, który został "wyprzedany" i który musi zostać dostarczony od hodowcy, jeżeli istnieje natychmiastowa potrzeba takiej dostawy.
3.2. Wszelkie koszty transportu towarów, których dostawa jest zorganizowana przez Sprzedającego będą obciążały rachunek nabywcy i będą ponoszone na jego ryzyko. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w momencie, gdy towar znalazł się poza magazynem lub innym miejscem przechowywania towaru.
3.3. Na wszelkich zamówieniach musi znajdować się pełna nazwa nabywcy, adres jego siedziby, do której dostawa ma zostać wysłana, oraz adres do wystawiania i przesyłania faktur. Sprzedający dokona przewozu towarów w jak najlepszy sposób wedłyg własnego uznania o ile nabywca nie wyda osobnych poleceń w tym zakresie.
3.4. Po dostarczeniu, z odpowiednim wyprzedzeniem wniosku na piśmie przez nabywcę Sprzedający ubezpieczy transport na koszt nabywcy.
3.5. Nabywca zostanie obciążony kosztami zwolnień, świadectw, itp. oraz wszelkimi innymi kosztami ponoszonymi na wniosek nabywcy, o ile nie uzgodniono inaczej.
3.6. Towary zostaną dostarczone zgodniez tygodniem dostawy oznaczonym na potwierdzeniu zamówienia. Istnieje możliwość nieznacznego odejścia od terminu, o ile wyraźnie nie ustalono ostatecznej daty dostawy.
3.7. Sprzedający ma prawo przełożyć lub odwołać dostawę, jeśli nabywca nie zapłacił za poprzednie dostawy i/lub nie pokrył dodatkowych kosztów.
4. Odwołanie zamówienia
4.1. Całkowite lub częściowe odwołanie sprzedaży jest możliwe jedynie pod warunkiem obopólnej zgody.
5. Płatności
5.1. Wszelkie płatności muszą być dokonane w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
5.2. Po upływie 14 dni od daty wystawienia faktury, nabywca będzie obciążany odsetkami w wysokości "odsetek ustawowych" bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.
5.3. Należności nieuregulowane przez ponad 60 dni od daty wystawienia faktury zostaną przekazane firmie windykacyjnej, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej. Nabywca zostanie obciążony kosztami poniesionymi z tego tytułu.
5.4. Wszelkie koszty windykacji, łącznie z kosztami podjęcia właściwych kroków prawnych,zostaną poniesione przez nabywcę.
5.5. Jeżeli nastąpi opóźnienie w spłacie którejkolwiek raty w przypadku umowy ratalnej, Sprzedawca zażąda od nabywcy natychmiastowej spłaty całej pozostałej sumy.
5.6. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma gwarancji zapłaty, dostawy do nieznanych nabywców będą dokonywane jedynie na warunkach "gotówka w momencie dostawy" lub "zaliczki".
5.7. Sprzedawca ma prawo odmówić nabywcy kredytu z dowolnego powodu i może zażądac "zapłaty gotówką przy dostawie" bądź "zaliczki", nawet, jeżeli towary zostały zamówione lub sprzedane na warunkach kredytowych zazwyczaj stosowanych w tej branży.
6. Unieważnienie umowy
6.1. Wszelkie przyjmowane zamówienia podlegają ustalonym zasadom handlu nasionami i/lub płodami rolnymi. W przypadku, gdy Sprzedający nie może lub może częściowo zrealizować zamówienie w wyniku okoliczności objętych wymienionymi zasadami, nabywca zrezygnuje z wszelkich praw do odszkodowania w jakiejkolwiek formie.
6.2. W przypadku braku płatności, opóźnienia lub jakiegokolwiek innego sporu związanego z umową sprzedaży, Sprzedający ma przwo unieważnić tę umowę lub jakąkolwiek inną obowiązującą umowę bez konieczności podejmowania kroków prawnych nie zmienia to jednak postanowiń artykułu 5.
6.3. W przypadku unieważnienia umowy w sposób opisany powyżej Sprzedający zachowuje bez zmian swoje prawa do żądania od nabywcy pełnego odszkodowania.
7. Obróbka i pakowanie nasion
7.1. Wszelkie koszty obróbki nasion dokonywanej na żądanie nabywcy zostaną poniesione przez nabywcę, o ile nie uzgodniono tego w inny sposób.
7.2. Wszelkie towary są pakowane zgodnie ze standardowymi procedurami pakowania określonymi w cenniku. Kosztami pakowania innego niż standardowe obciążany jest nabywca.
7.3. Wszystkie materiały do pakowania łącznie z kontenerami nie podlegają zwrotowi.
8. Prawo własności
8.1. Wszelkie towary dostarczone oraz plony otrzymane w wyniku ich zastosowania do upraw są i pozostają własnością Sprzedającego dopóty dopóki nie zostanie uiszczona pełna płatność zgodnie z fakturą.
8.2. Nabywca, prowadząc działalność, ma prawo sprzedać lub dostarczyć towary jemu dostarczone osobom trzecim wykorzystując przwo własności.
9. Roszczenia
9.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowych przesyłak, nieodpowiedniego opakowania, różnic w wadze lub jakości towaru, technicznej czystości lub innych widocznych wad muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 3/trzech/ dni od daty otrzymania towaru.
9.2. Wszelkie reklamacje związane z kiełkowaniem muszą zostać zgłoszone w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru.
9.3. Reklamacje wynikające z braków odnoszących się do odmian, takich jak autentyczność lub czystość odmiany, zostaną przejęte wyłącznie w ciągu 6/szesciu/ miesięcy od daty wystawienia faktury i muszą zostać przedstawione natychmiast po ich zaobserwowaniu, zawsze w czasie umożliwiającym Sprzedającemu przegląd plonów.
9.4. Jeżeli nie istnieje możliwość osiągnięcia ugody pomiędzy stronami w kwestii opisanej powyżej, każda ze stron ma prawo wezwania oficjalnego organu dla dokonania ponownego przeglądu reklamacji.Koszt ponosi strona przegrywająca.
9.5. Sprzedający ma prawo żądać od nabywcy wiarygodnego dowodu, ze towary zostały dostarczone przez Sprzedającego we wszystkich przypadkach, których dotyczy niniejszy artykuł.
9.6. Sprzedający bedzie ponosić odpowiedzialność za towary dostarczone przez niego i reklamacje jedynie te, które zostały zgłoszone zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie.
9.7. Żadne roszczenia nie mogą być wysunięte w stosunku do Sprzedającego, jeżeli towary są wykorzystywane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, niewłaściwy lub też nabywca je poddaje jakiejkolwiek obróbce lub przepakowuje towar.
9.8. Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłacenia rekompensaty w kwocie wyższej niż kwota wykazana na fakturze, a i to w przypadku, gdy słuszność reklamacji została udowodniona.
9.9. Skargi i reklamacje nie dają nabywcy żadnego prawa opóźniania płatności za daną fakturę.
9.10. Sprzedający jest zwolniony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamacje wniesione po upływie wymienionych w niniejszej umowie terminów.
10. Siła wyższa i wady, za które nikt nie ponosi winy
10.1. Siła wyższa jest rozumiana jako sytuacje znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, które hamują lub uniemożliwiają wykonanie umowy, takie jak: strajk, wypadki losowe, nieprzewidywalne przestoje u Sprzedającego i/lub innych stron trzecich, od których zależy działalność Sprzedawcy oraz ogólne problemy z transportem.
10.2. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać dostawy na czas w wyniku siły wyższej lub innych błędów niemożliwych do przewidzenia, nabywca może albo przedłużyć okres dostawy albo unieważnić zamówienie bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych.
10.3. Wszelkie czynniki i sytuacje pozostające pod kontrolą Sprzedającego są uznawane za siłę wyższą i braki , za które nikt nie ponosi winy.
10.4. Sprzedający niezwłocznie poinformuje nabywcę o tym, że towary nie mogą być dostarczone.
10.5. W przypadku braku spowodowanego częściowym nieurodzajem, nabywca ma prawo wybierać pomiędzy częściową dostawą a unieważnieniem zamówienia.
11. Ograniczenia sprzedaży
11.1. Dostarczone towary mogą być wykorzystane jedynie do produkcji ogrodniczych dla celów konsumpcyjnych. Zabrania się wykorzystywania towarów dla dalszego pomnażania nasion i/lib reprodukcji w najszerszym tego słowa znaczeniu.
11.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że warunki ogólne przedstawione w niniejszych Warunkach Sprzedaży muszą zostać przyjęte przez każdego z jego nabywców, jeżeli towary są wykorzystane do dalszej odsprzedaży.
12. Wykorzystanie znaków handlowych będących w wyłącznej gestii firmy "EJA" Sp.z o.o.
12.1. Znaki handlowe będące w gestii Sprzedającego i/lub będące w jego wyłąćzności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mogą być używane wyłącznie w przypadku wykorzystania oryginalnych opakowań. Zabrania się wykorzystywania w/w znaków handlowych Sprzedającego i/lub będących wjego wyłącznym władaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w każdym innym przypadku, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej.
13. Zwrot towarów
13.1. Sprzedający nie przyjmuje żadnych towarów, które zostały zwrócone przez nabywcę bez nalezytego pisemnego upoważnienia wystawionego przez Sprzedającego.
13.2. Sprzedający nie przyjmie żadnych towarów, które zostały zwrócone przez nabywcę jeżeli oryginalne opakowanie /tzn. opakowanie hodowcy danego gatunku i odmiany/ zostało otwarte lub, jeżeli towary zostały przepakowane.
13.3. Zwrotuy nie będą przyjmowane po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury.
13.4. Wszelkie zwroty będą podlegały opłacie magazynowej w wysokości 25% wartości zwróconego towaru.
13.5. Nabywca zostanie obciążony kosztami transportu zwróconych przesyłek.
14. Informacje i powiadomienia
14.1. Wszelkie informacje zamieszczone w katalogach i/lub broszurach, folderach Sprzedającego, jak również inne pisemne i/lub ustne informacje i/lub porady udzielane są zawsze przez sprzedającego bez ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
14.2. Wszelkie informacje odnoszące się do trwałości, wytrzymałości, wrażliwości, odporności, tolerancyjności są oparte na wynikach uzyskanych z testów przeprowadzonych w stacjach hodowlanych należących do hodowców poszczególnych odmian i gatunków. Testy sa przeprowadzane w oparciu o patogeny chorób znanych lokalnie i nie gwarantują tych samych wyników w innych miejscach. Sprzedający nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z tych informacji.
15. Spory
15.1. W kwestiach spornych nie uwzględnionych w niniejszych Warunkach Sprzedaży zastosowanie będą miały zasady Federation Internationale du Commerce des Semences /FIS/RUSPO/ bądź NVZP.
15.2. Wszelkie spory sądowe będą poddane orzecznictwu właściwemu miejscowo dla Sprzedającego.Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.